REGULAMIN

         KARTA ZGŁOSZENIOWA


FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM


Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Lubelskiego


ORGANIZATOR FESTIWALU


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie


WSPÓŁORGANIZATORZY


Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki


CELEM FESTIWALU


jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania

i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie.

Festiwal ma charakter konkursu.


UCZESTNICY


W konkursie mogą wziąć udział:

– kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami

danego regionu; bez udziału solistów-śpiewaków, (wyjątkowo w bieżącej edycji, dla

regionu świętokrzyskiego dopuszcza się zamianę harmonii na akordeon jako trzeciego

instrumentu w kapeli, pod warunkiem zachowania tradycyjnego stylu i sposobu gry),

– soliści-instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, złóbcoki,

mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia

(z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, a także inne, tradycyjne

instrumenty i narzędzia muzyczne,

– soliści-śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego

(z wyłączeniem liry korbowej dla pieśni epicko-dziadowskich)

– zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze

do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych np.: okresu Bożego

Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych,

chrzcinowych, a także pieśni cyklu powszechnego, w tym: pieśni o tematyce miłosnej i zalotnej,

rodzinnej, pieśni komicznych, pasterskich, rekruckich i ballad.

Sugeruje się by w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo i tematycznie.

W ramach konkursu kapele i instrumentaliści wykonują cztery utwory, śpiewacy

i zespoły śpiewacze po trzy krótsze lub dwa dłuższe utwory, ale tak dobrane, aby cały      występ trwał nie dłużej niż 10 minut.


Konkurs „mistrz i uczeń”


to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych bezpośrednio

przejętych od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych). Celem konkursu

jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego

z tradycją regionu.

W ramach konkursu „uczniowie” wykonują po dwa utwory (kapele i soliści-instrumentaliści).

Soliści-śpiewacy i grupy śpiewacze wykonują również po dwa utwory.

Jeżeli mistrzyni-śpiewaczka prezentuje więcej niż jednego ucznia, prosimy traktować

tych uczniów jako grupę śpiewaczą. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna

być rozpoczęta przez mistrza i samodzielnie kontynuowana przez ucznia (grupę).

Jest to konkurs dla ucznia, a nie mistrza. Mistrz-instrumentalista może zaprezentować

dwóch uczniów (lub dwie pary). Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

Wszystkie prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury

powołane przez organizatora Festiwalu.

Jury ocenia typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny

sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Laureatom Festiwalu przyznane będą nagrody finansowe w wysokości zależnej

od posiadanych środków finansowych.

Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji

konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Podkreślamy, że

konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu. Przy braku tradycyjnych

strojów możliwe jest występowanie na estradzie w zwyczajnym (odświętnym) ubraniu.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów

w miejscu i w czasie wskazanym przez organizatorów.

Nagrodzeni obowiązani są również do udziału w koncercie laureatów

i wykonania nagrodzonego repertuaru.


Uczestników Festiwalu 


zgłaszają właściwe terenowo Wojewódzkie Ośrodki Kultury oraz inne instytucje pełniące

rolę regionalnych i ponadregionalnych, na podstawie eliminacji. Jeżeli eliminacje się nie

odbyły, uczestników przyjmujemy na podstawie rekomendacji upoważnionych instytucji.

W zgłoszeniu należy podać pełną informację o wykonawcach (wiek, miejsce zamieszkania,

region kulturowy lub region kulturowego odniesienia, dotychczasowa działalność

artystyczna, rola w jakiej wykonawca wystąpi na Festiwalu – instrument solo, śpiew solowy,

w kapeli, w zespole śpiewaczym) i repertuar do prezentacji w konkursie.

Z każdego ośrodka przeprowadzającego eliminacje regionalne w danym województwie,

może wziąć udział jedna kapela, zespół śpiewaczy (liczący do 15 osób), solista

(śpiewak i solista instrumentalista) oraz grupa w kategorii Mistrz i Uczeń.

Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej kategorii. Zastrzeżenie to nie

dotyczy konkursu „Mistrz i Uczeń”.

W koncertach konkursowych nie mogą brać udziału laureaci Baszt i I nagród

z lat 2020 i 2021.

Instrumentaliści i kapele, przy zmianie kategorii (instrumentalista-solista na prymistę

w kapeli lub prymista jako solista-instrumentalista), nie mogą wystąpić nagrodzeni

w 2021 roku.

Nagrodzeni instrumentaliści mogą natomiast wystąpić w kolejnym roku w kategorii

solista-śpiewak.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji w zakwalifikowaniu

zgłaszanych uczestników.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) należy przesłać

do dnia: 3 czerwca 2022 roku,

na adres: eliminacje.festiwal@gmail.comUwaga ! 


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania, udostępniania, przetwarzania

i upowszechniania informacji, w tym udokumentowanych prezentacji konkursowych

uczestników Festiwalu (fotografii, nagrań filmowych, nagrań audio) w celu działań

promujących, dokumentujących i popularyzujących Festiwal.

Sekretariat Festiwalu:

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3,

20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, (81) 532 49 27

eliminacje.festiwal@gmail.com www.wok.lublin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji