Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie


Praca kadry instruktorskiej wspieranej przez naukowców z uczelni lubelskich i artystów o niepodważalnym dorobku, spowodowała, że WOK stał się ośrodkiem metodycznym, czego wyrazem są organizowane seminaria, konwersatoria oraz szkolenia realizowane w ciągu roku lub przy okazji konkursów, festiwali i przeglądów.

Warto tu przypomnieć o świadczonym poradnictwie w miejscu pracy, co łączy się z wyjazdami do placówek kultury na terenie całego województwa. Na Lubelszczyźnie działa obecnie ok. 180 samorządowych instytucji kultury, natomiast gmin jest 213. Biorąc pod uwagę, że w niektórych miejscowościach działa kilka instytucji kultury, trzeba jasno powiedzieć, że w kilkudziesięciu gminach nie ma ich wcale. Niektóre zadania przejmują tam biblioteki, pojedyńcze, twórczo aktywne osoby, grupy entuzjastów lokalnej tradycji lub zespoły artystyczne. Zadania kulturalne są tam realizowane na różnym poziomie, mniej lub bardziej systematycznie. Właśnie do takich miejsc docierają nasi instruktorzy, aby rozpoznać lokalne działania.

To jest właśnie funkcja animatora kultury, którą pełnią instruktorzy WOK w przypadku gdy lokalne samorządowe władze nie powołują własnej instytucji kultury.

Najwybitniejsi twórcy kultury, soliści i zespoły wyłonieni spośród tysięcy przez nasze konkursy i festiwale potrzebują promocji i zasługują na nią. Nasi instruktorzy zabiegają aby przynajmniej ci najlepsi zostali zauważeni przez media a także zostali uwiecznieni na łamach naszego biuletynu „W kręgu kultury”. Nasi najlepsi artyści amatorskiego ruchu, typowani do różnych przeglądów na terenie kraju, z powodzeniem zajmują czołowe miejsca. WOK realizując zadania na płaszczyźnie teatru, muzyki, plastyki, kultury żywego słowa, folkloru jest koordynatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu międzypowiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.

Tysiące uczestników, rozległość terenu, setki instruktorów i animatorów biorących udział w naszych festiwalach i przeglądach wymagają przemyślanej i konsekwentnej logistyki działań, której zasady i regulaminy opracowują instruktorzy WOK.

Ważną funkcją WOK są działania inspirujące i stymulujące ruch artystyczny. W powoływanych komisjach konkursowych pracują specjaliści, uczeni, uznani artyści, ludzie kompetentni, którzy w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie są w stanie wskazać właściwy kierunek rozwoju artystycznego. Jedyną na terenie województwa instytucją kultury, która ma możliwość zbierania, kompletowania, opracowywania i systematycznej klasyfikacji materiałów dotyczących działalności kulturalnej jest WOK. Tworzenie zbioru metodycznego dla instruktorów i animatorów oraz tworzenie archiwum dokumentów obrazujących życie kulturalne województwa to kolejna funkcja WOK.

Z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury współpracują; Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy

SŁOWO OD DYREKTORA

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie od ponad pół wieku wspiera i otacza opieką merytoryczną lokalne inicjatywy i działania kulturalne na terenie województwa.

Nieprzerwanie pracujemy na rzecz szeroko pojętego upowszechniania kultury. Promujemy amatorską twórczość artystyczną. Na Lubelszczyźnie działa obecnie około 180 samorządowych instytucji kultury. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Do takich miejsc docierają instruktorzy, aby wspierać lokalne działania. Tak właśnie pojmujemy rolę animatora kultury. Dlatego też sukcesy solistów i zespołów w każdej dziedzinie twórczości, laureatów wyłonionych spośród wielu wrażliwych i uzdolnionych, traktujemy jako największą nagrodę dla naszej codziennej, często niedocenianej pracy. Organizowane przez nas konkursy, przeglądy i festiwale potrzebują promocji i zasługują na nią. Instruktorzy zabiegają, aby przynajmniej Ci najlepsi zostali zauważeni nie tylko we własnym środowisku...

dr Artur Sępoch
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Zakres działania Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

(fragmenty Statutu)

1. Do zakresu działania Ośrodka należy:
a) animacja kulturalna czyli rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego, w tym artystycznego ruchu amatorskiego,
b) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
c) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem lubelskiego obszaru kulturowego.

2. WOK jest miejscem współdziałania i wymiany doświadczeń animatorów, menedżerów kultury, przedstawicieli różnych dziedzin kultury,  nauki i oświaty.

§ 6
W zakresie działania określonym  w § 5  ust. 1 WOK realizuje swoje zadania w szczególności przez:

a) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania  i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
b) organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i programowej samorządom, ośrodkom kultury, stowarzyszeniom kulturalnym, a także osobom zainteresowanym prowadzeniem i rozwijaniem społecznego ruchu kulturalnego,
c) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
d) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
e) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
f) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie wartościowych dokonań twórców i zespołów,
g) wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
h) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
i) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej,
j) pielęgnowanie i ochronę różnorodnych form i zjawisk kultury regionalnej.

§ 7
WOK może prowadzić i organizować  na zasadach określonych w odrębnych  przepisach:
1)  impresariat artystyczny poprzez  organizację spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i spotkań,
2) imprezy rozrywkowe i turystykę kulturową,
3) odpłatną, niekomercyjną działalność w zakresie:
organizacji i obsługi technicznej zleconych imprez artystycznych,
 sprzedaży wydawnictw i publikacji,
 organizacji i prowadzenia giełd, aukcji dziel sztuki i artykułów użytku kulturalnego
 świadczenia usług wydawniczych, poligraficznych, plastycznych i innych z zakresu kultury.