Protokół z pierwszego spotkania Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury w dniu 28 marca 2017 r.


Z inspiracji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, na podstawie § 15 Pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego WOK (Załącznik do Uchwały Nr. CCLXXXIV/5758/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2014 r.) w dniu 28 marca 2017 r.  odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury w składzie:
Artur Sępoch – dyrektor WOK, przedstawiciel organizatora Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury
dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego

Instytucje kultury samorządu województwa lubelskiego
Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przedstawiciel marszałkowskich instytucji kultury
Ośrodki kultury zlokalizowane w miastach powiatowych:
Łukasz Drewniak dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury, przedstawiciel  powiatu janowskiego
Małgorzata Szczepaniak, dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury,przedstawiciel powiatu lubartowskiego
Damian Kozyrski, dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury,przedstawiciel powiatu krasnostawskiego
Łukasz Król, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury, przedstawiciel powiatu opolskiego
Eugeniusz Misiewicz, dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej,przedstawiciel powiatu łęczyńskiego


Miejskie Ośrodki Kultury  
Monika Bąkała, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie,przedstawiciel powiatu ryckiego
Renata Ćwik, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,przedstawiciel powiatu biłgorajskiego
Anna Pietrusik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu,przedstawiciel powiatu bialskiego


Gminne Ośrodki Kultury
Mariola Czapla, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury,przedstawiciel powiatu zamojskiego

Magdalena Domańska, kierownik Domu Kultury w Ulanie-Majoracie,przedstawiciel powiatu radzyńskiego

Katarzyna Dziura,, kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie,przedstawiciel powiatu tomaszowskiego

Katarzyna Kowalczyk, dyrektor DK w Dębowej Kłodzie,przedstawiciel powiatu parczewskiego

Andrzej Osuch, dyrektor DK w Werbkowicach,przedstawiciel powiatu hrubieszowskiego
Łukasz Skowyra, dyrektor DK w Janowcu,przedstawiciel powiatu puławskiego

Agnieszka Stępniak, dyrektor DK w Głusku,przedstawiciel powiatu lubelskiego

Ariel Struski, dyrektor DK w Hańskuprzedstawiciel powiatu włodawskiego


Spółdzielcze domy kultury
 Anna Polanowska, dyrektor DK w Świdniku,przedstawiciel powiatu świdnickiego
Elżbieta Wierzchowiak, dyrektor DK w Kraśniku,przedstawiciel powiatu kraśnickiego


Instytucje pełniące funkcje domu kultury
Justyna Gruba, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli,przedstawiciel powiatu łukowskiego
Kierownictwo zespołów artystycznych
Magdalena Wicińska, kierownik zespołu Mada-Bis przy DK Wojsławice,przedstawiciel powiatu chełmskiego


Środowisko akademickie
dr hab. Katarzyna Smyk
Na spotkanie do siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy Placu Teatralnym 1, na godz. 11:00 przybyli wszyscy w/w członkowie Rady, za wyjątkiem Pani Renaty Ćwik oraz Pani dr hab. Katarzyny Smyk, które w tym czasie realizowały inne, ważne obowiązki służbowe.   Przebieg obrad

Na początku spotkania głos zabrał Artur Sepoch, dyrektor WOK, który przywitał przybyłych gości i wyjaśnił podstawy prawne oraz klucz doboru reprezentacji wśród członków Rady. W krótkim streszczeniu opisał również zakres działania Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury, zwracając główną uwagę na jej charakter doradczy i opiniotwórczy, który nie należy mylić z kontrolno-opiniującym.  
Następnie głos zabrał Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, który podziękował członkom Rady za przybycie i przyjęcie do niej zaproszenia. Wskazał na ważną potrzebę stworzenia tego typu zespołu złożonego przede wszystkim z ludzi o  dużym doświadczeniu zawodowym, którzy reprezentują przekrojową strukturę instytucji kultury z naszego województwa. Nadmienił, iż stworzenie tego zespołu daje nowe możliwości współpracy różnorodnych podmiotów ale ważniejszą sprawą jest tu zjawisko personalnej i środowiskowej synergii, a także poszukiwanie rozwiązań wspólnych problemów.    
W dalszej kolejności głos zabrali poszczególni członkowie Rady, którzy w krótkiej autoprezentacji przedstawili swoją osobę, instytucję, którą reprezentują oraz własną opinię na temat kierunków działalności nowopowstałego gremium.
Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie członków Rady z Projektem Regulaminu, który po kilku poprawkach został zatwierdzony (Załącznik nr. 1 do protokołu).
 Następnie zgodnie z przyjętym Regulaminem odbyło się głosowanie nad członkami Prezydium Rady, na których w głosowaniu jawnym wybrano:
Artur Sępoch- przewodniczący
(21 głosów ‘Za”, 1 głos „Wstrzymał się”)
Mariola Czapla- zastępca przewodniczącego
(21 głosów ‘Za”, 1 głos „Wstrzymał się”)
Magdalena Domańska- sekretarz
(21 głosów ‘Za”, 1 głos „Wstrzymał się”)
Po dokonaniu wyboru prezydium Artur Sępoch, jako nowowybrany przewodniczący Rady podziękował Radnym wybór i obdarzone zaufanie, choć stwierdził, iż w jego opinii znacznie skuteczniejszą osobą w realizacji postanowień Rady byłby Pan dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa. Ten z kolei odpowiedział, iż jest przeciwny pełnieniu tego typu funkcji społecznych przez osoby kojarzone z polityką, gdyż kultura zawsze powinna zabiegać o swą wolność i apolityczność.    
Następnie Członkowie Rady przeprowadzili ożywioną dyskusję, w której nakreślili przyszłe kierunki pracy oraz zadania na najbliższe miesiące. Do najważniejszych zaliczono:
Potrzebę aktualizacji i przygotowania nowej Strategii Rozwoju Kultury w województwie lubelskim;
Konieczność stałej obecności podczas posiedzeń Rady wskazanego przez WOK radcy prawnego- specjalisty w zakresie aktów normatywnych w dziedzinie szerokorozumianej kultury i prawa autorskiego;    
Potrzebę stworzenia „Giełdy pracy dodatkowej” wśród pracowników instytucji kultury;
Realizację pomysłu na wzajemną, międzyinstytucjonalną wymianę sprzętową, artystyczno-zespołową oraz wystawową;
Potrzebę przygotowania „Katalogu Dobrych Praktyk”;
Pomysł rozbudowy „siatki zasięgu” Rady w oparciu o przedstawicieli terenowych;
Zorganizowanie szkolenia/konferencji poświęconej środkom unijnym i sposobom ich pozyskiwania oraz walorom kulturowym województwa lubelskiego;
Zasygnalizowano problem dotarcia do mało aktywnych, lub skostniałych w swej formule ośrodków kultury, które nie widzą potrzeby otwarcia się „na zewnątrz” własnego środowiska;
Zaprezentowano wizję scentralizowanego ośrodka  planowanych tras koncertowych (stworzenia klastra instytucji kultury), dzięki któremu można programować trasy dla poszczególnych artystów (na terenie naszego województwa) i przez to negocjować lepsze ceny i honoraria;
Na zakończenie obrad wszyscy członkowie Rady przekazali swoje dane kontaktowe, podziękowali za zaproszenie i pogratulowali pomysłu utworzenia WRRK, wiążąc z tym duże nadzieje. Przewodniczący Rady poinformował, iż  o terminie i miejscu kolejnego spotkania powiadomi w terminie późniejszym. Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury
 Artur Sępoch