III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

III EDYCJA

 

§ 1

ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU

1.        Organizatorami Konkursu są:

a) Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego

b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

c) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

d) Muzeum Wsi Lubelskiej

2.        Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 r., zgłaszanie prac trwa do 11 marca 2022 r., uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.

3.        Cele konkursu:

• Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.

• Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.

• Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.

• Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.

• Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.

• Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.    Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez w/w urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

2.  Ustala się 4 kategorie konkursowe:

I.          Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

II.        Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

III.  Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:     

a)      dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

b)  dorośli i młodzież od 15 roku życia

c)  praca zbiorowa  

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.

2.  Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.

3.  Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra (mierząc samą część ozdobną).

4.  Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

5.  Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, nazwę gminy, z której jest wytypowana praca i kategorię, w której została zgłoszona. Każda praca musi mieć dołączoną,         czytelnie wypełnioną, kartę zgłoszenia.

6.  Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.

7.  Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.

8.  Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.

9.  Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie ich prac jako eksponatów do Izby Pisanki Lubelskiej, w której pisanki zostaną wyeksponowane i udostępnione szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców. 

10.         Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną.

Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie do 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną. Prace można odbierać, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem, w terminie ogłoszonym na stronie internetowej i fb WOK, po rozstrzygnięciu konkursu. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty prac, przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.

Po wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność organizatora.         

 

§ 4

ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.  Urzędy gminy (najlepiej w porozumieniu z miejscowym domem kultury lub biblioteką) dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego.

2.  W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować łącznie trzy zgłoszenia pisanki wielkanocnej (jedną pisankę wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową (w pracy zbiorowej może być zestaw pisanek) oraz trzy palmy wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową). Jeżeli w gminie nie udało się wytypować prac wg tego klucza, możliwe jest zgłoszenie np. trzech pisanek tradycyjnych, a żadnej współczesnej. Nie przekraczamy ilości prac typowanych z danej gminy (3 zgłoszenia - pisanka, 3 zgłoszenia - palma).

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 11 marca 2022 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres:  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin.   Osoby odpowiedzialne za konkurs ze strony WOK:     

Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 33      

Beata Urniaż-Księska, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 37     

Agnieszka Puchała-Smajkiewicz, tel. (81) 532 42 08,09, wew. 14     

  Andrzej Osuch, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 35 

e-mail: konkurs.palma.pisanka@gmail.com

3.  Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym:

        imię i nazwisko autora;

        kategorię konkursową;

        pieczątkę Urzędu Gminy  oraz posiadać uzupełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową.

4.   Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku.                                            

 

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.  Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

2.  Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny m.in. pod kątem:       

        czerpanie z dawnych wzorów i technik charakterystycznych dla Lubelszczyzny i jej subregionów (w kategoriach tradycyjnych)  

        trafności wykorzystanych materiałów;      

        oryginalności wykonania pracy;     

        estetyki i staranności wykonania pracy.

3.  Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce w każdej kategorii konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.

4.  Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dyplom uczestnictwa.

5.  W kategorii prac zbiorowych bez względu na liczbę osób uczestniczących w wykonaniu palmy lub pisanki przysługuje tylko jedna nagroda i jeden dyplom.

6.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2022 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno- obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

7.  Wyniki konkursu wraz z relacją z ich ogłoszenia będą ogłoszone w TVP o. Lublin oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, otwartej w dniu rozdania nagród.

8.  Do udziału w imprezie wręczenia nagród zaproszeni są wszyscy laureaci konkursu.

9.  Decyzja Komisji Konkursowych jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie. W przypadku stłuczenia i zepsucia pisanek naturalnych, prace zostaną ocenione ale nie będą eksponowane podczas wystawy.

Pliki

Pliki

Protokół 

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ 

Lublin, 2 kwietnia 2022 roku 

  

Jury zapoznało się z pracami konkursowymi, w kategorii tradycyjnej oraz współczesnej palm i pisanek. Członkinie stwierdziły, że nadesłane prace są bardzo zróżnicowane pod względem formy, techniki i wykorzystanych materiałów. Zbiorczo we wszystkich kategoriach zgłoszono ponad 450 prac. Taka pokaźna ilość wskazuje na dużą aktywność i zaangażowanie oraz potrzebę kontynuowania tradycji wielkanocnych. W konkursie udział wzięli autentyczni twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury. Podkreślić należy, że wiele ośrodków kultury i organizacji znalazło czas na wzięcie udziału w konkursie, równolegle bardzo aktywnie angażując się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W licznej grupie prac zawarto elementy kolorystyczne, kwiaty, wstążki mające podkreślić solidarność z Ukrainą. 

Pomimo bogatych tradycji pisankarskich na Lubelszczyźnie, jury zauważyło, że zainteresowanie dawnymi technikami i wzorami regionu było raczej znikome. Sugerujemy, aby czerpać z dorobku twórców lokalnych, zbiorów muzealnych, izb regionalnych oraz powstałych opracowań. Wśród nadesłanych pisanek przeważały te, wykonane technikami współczesnymi. 

W kategorii palm tradycyjnych zabrakło form najbardziej archaicznych, zbliżonych do bukietów wykonanych z roślin zielonych. W tegorocznej edycji kategorię tę zdominowały palmy typu wileńskiego. Przy ocenie palm jury zwracało uwagę na tradycyjną formę, zastosowanie naturalnych, zgodnych z tradycją surowców, estetykę i jakość wykonania. Doceniając inwencję twórczą i kreatywność uczestników, jury zaznacza, aby zgodnie z zasadami konkursu nie stosować gotowych półproduktów z tworzyw sztucznych. Zachęcamy, aby uczestnicy następnych konkursów sięgali do dawnych wzorów charakterystycznych dla poszczególnych subregionów Lubelszczyzny. 

W przypadku pisanek tradycyjnych nie brane były pod kątem miejsc nagrodzonych, te wykonane technikami oraz z zastosowaniem wzorów, które nie wywodzą się z naszego regionu. Zwracaliśmy także uwagę, że niektórzy uczestnicy zgłosili pisanki do niewłaściwych kategorii.  W tradycyjnych pisankach niestety twórcy mieszali dawne i współczesne wzory, na co zwracamy uwagę, ze względu na charakter konkursu, a przede wszystkim na potrzebę zachowania jak najbardziej tradycyjnych motywów dla kolejnych pokoleń twórców.

Jury sugeruje, aby w kategorii Pisanka zbiorowa (zarówno tradycyjna jak i współczesna) doprecyzować, aby zgłaszano zestaw pisanek, a nie pojedynczą pisankę od grupy osób.  Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom dziękujemy serdecznie za tak liczny udział i wkład pracy. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy twórczej i poszukiwań inspiracji wynikających przede wszystkim z tradycji.   

Prace oceniało jury w składzie: 

dr hab. prof. UMCS Mariola Tymochowicz - etnolog, kulturoznawca, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, kustosz dyplomowany Działu Kultury Materialnej i Duchowej, Sekcja etnograficzna w Muzeum Narodowym w Lublinie  

Iwona Olech - adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 

Bogna Głuchowska - historyk, adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Katarzyna Kraczoń - kulturoznawca ze spec. etnologia i folklorystyka - Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie 

Beata Urniaż-Księska - plastyk, instruktor grafiki i scenografii - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ 2022 

a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia  

1. Julia Kowalik, gm. Głusk  

2. Jakub Kurek, gm. Dęblin  

3. Piotr Prószyński, gm. Dzierzkowice  

b) dorośli i młodzież od 15 roku życia  

1. Małgorzata Bandosz, gm. Łopiennik Górny  

2. ex aequo:  

 •  Anna Swaczyna, gm. Łabunie  

 • Katarzyna Zygmunt, gm. Biłgoraj 

3. Roman Prószyński, gm. Dzierzkowice 

c) praca zbiorowa  

1. KGW w Rossoszu, gm. Rossosz 

2. KGW w Woli Żulińskiej  

3. KGW w Garbowie, gm. Garbów  

Wyróżnienia: 

 •  Michał Kowalik, gm. Lublin 

 •  Franciszka Golec, Klub Seniora w Werbkowicach, gm. Werbkowice


II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia  

1. Zuzanna Młynarska, gm. Bychawa  

2. Julia Mękal, gm. Dorohusk  

3. Jagoda Danił, gm. Serniki  

b) dorośli i młodzież od 15 roku życia  

1. Magdalena Głowacka, gm. Leśniowice 

2. Barbara Dąbrowska-Pszczoła, gm. Lublin 

3. Teresa Nowak, gm. Krasnystaw  

c) praca zbiorowa  

1. KGW w Radwanówce  

2. Elżbieta Orzełek, Kazimiera Struk – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach  3. KGiGW Majdan Grabina “Trześniarze”, gm. Zakrzówek  

Wyróżnienia: 

 • Wojciech Sitarz, gm. Ruda Huta 

 • Amelia Golas, SOSW im. Z. Sękowskiej, gm. Lublin 

 • Mariola Żywicka, gm. Nałęczów 

 • Danuta Płoucha, gm. Biszcza 

 • Teresa Jaroć, gm. Wisznice 

 • KGW Olszanki w Olszewnicy, gm. Kąkolewnica


III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia  

1. Julia Kowalska, gm. Krynice  

2. Oliwia Mękal, gm. Dorohusk  

3. Agata Lechnio, Stare Zadybie, gm. Kłoczew 

b) młodzież od 15 roku życia i dorośli  

1. Katarzyna Zygmunt, gm. Biłgoraj  

2. KGW Michów 

3. Wiesława Kucharzyk, Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów  

c) praca zbiorowa  

1. Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi Michowskiej, gm. Michów  

2. Z ex aequo: (obie palmy jako przykład typu wileńskiego) 

 • Zespół Śpiewaczy Ostrowianki-Polesianki, gm. Ostrów Lubelski 

 •  KGW w Brzezinach, Urszula Marcinek, gm. Puchaczów 

  3. KGW w Gołębiu “Gołębianki”, gm. Rejowiec Fabryczny  

Wyróżnienia: 

 •  Mateusz Dębowski, gm. Stanin 

 •  Adam Ryć , gm. Bychawa 

 •  KGW Olszanki w Olszewnicy


IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ 

a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia  

1. Lena Witczak, gm. Wilków  

2. Gabriela Godlewska, gm. Biała Podlaska  

3. Dawid Syczuk, gm. Łopiennik Górny  

b) dorośli i młodzież od 15 roku życia  

1. Anna Swaczyna, gm. Łabunie 

2. Agnieszka Rogucka, gm. Konopnica 

3. Barbara Mękal, gm. Dorohusk 

c) praca zbiorowa  

1. KGW w Woli Trzydnickiej, gm. Trzydnik Duży 

2. Anna Misiuk, gm. Ostrów Lubelski 

3. KGW w Łychowie Szlacheckim, gm. Trzydnik Duży 

Wyróżnienia: 

 • Małgorzata Piórkowska, gm. Wyryki 

 • Krzysztof Kowalik, gm. Głusk   

 • Ewa Czępińska, Honorata Szczęśniak, Anna Dąbek, Marynin, gm. Konopnic 

 • Hubert Walczuk, gm. Puchaczów 

 

NAGRODY SPECJALNE: 

Nagrody Pani Beaty Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 • Danuta Rudnik z KGW Zagrodianki, gm. Rejowiec – pisanka tradycyjna  

 • Ewa Piątek, gm. Wilków – zestaw pisanek 

 • Maria Szewczuk, Komarów Osada – palma tradycyjna 

 • KGW Aleksandrowianki, gm. Batorz – kompozycja z dwóch palm – współczesna 

Nagrody wylosowane w programie Wiosna w TVP3 Lublin KGW Gospodarne Dominiczanki, gm. Stary Brus 

Nikola Siciak, gm. Tarnogród 

Barbara Suseł, gm. Jastków 

Wiktoria Kloc, gm. Ruda Huta


Galeria