23.03
2022

Gminny Konkurs Plastyczny „TRADYCJE WIELKIEJ NOCY” 2022

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

„TRADYCJE WIELKIEJ NOCY” 2022 

Cele konkursu: 

- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach Świąt Wielkanocnych, - prezentacja twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Milejów, - integracja mieszkańców Gminy Milejów. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w kategorii: 

- niebiesko-żółta kartka wielkanocna 3D 

wykonaną dowolną techniką, nawiązującą do symboliki związanej tym okresem, tradycyjnymi lub współczesnymi technikami zdobienia oraz materiałami, z akcentem  kolorystycznym flagi Ukrainy, 

2. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników, prace najmłodszych (bez  wkładu dorosłych) zgodnie z umiejętnościami manualnymi na danym etapie rozwoju  dziecka. Jeśli rodzic pomaga w wykonaniu pracy indywidualnej powinien się pod pracą  również podpisać, dla wiadomości Jury. 

3. Prace plastyczne oceniane będą pod względem wartości artystycznych i estetycznych, staranności i samodzielności wykonania, oryginalności oraz zgodności z tematyką  konkursu.  

4. Ze wszystkich prac, które w terminie napłyną do GOK powstanie wystawa  pokonkursowa. Nieodebrane prace plastyczne do dnia 30 kwietnia, pozostaną do  dyspozycji organizatora. 

Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia oraz stabilnie umieszczoną metryczką  z imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. 

5. Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: - dzieci w wieku przedszkolnym 

- uczniowie klas 1-4 

- uczniowie klas 5-8 

- uczniowie szkół średnich/dorośli 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, wystawa prac konkursowych odbędą się  8 kwietnia 2022 r. w GOK o godz. 10.00. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922,  z 2018 r. poz. 138, 723.) 

1) Podpisanie karty uczestnika jest jednoznaczne z udziałem w konkursie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu (przeprowadzenie konkursu,  wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników  i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach www i w lokalnej  prasie.) 

3) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości  uczestnictwa w konkursie.

Pliki