25.03
2022

Jarmark Wielkanocny

REGULAMIN JARMARKU WIELKANOCNEGO W ŁĘCZNEJ 

TERMIN: 09.04.2022 r. 

§ 1 

Cel Jarmarku 

1. Kultywowanie tradycji świątecznych, utrwalanie obyczajów, zainteresowanie mieszkańców i turystów dziedzictwem kulturowym naszego regionu. 

2. Promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych i artystycznych o charakterze  wielkanocnym oraz stworzenie przestrzeni dla wytwórców, rękodzielników i artystów. 3. Propagowanie idei tradycyjnych Świąt Wielkanocnych. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Miasto Łęczna oraz Centrum Kultury w Łęcznej. 

§ 3 

Miejsce i termin 

1. Jarmark Wielkanocny odbędzie się przed Urzędem Miejskim w Łęcznej, przy placu  Kościuszki 5 w dniu 09.04.2022 r., od godziny 9:00. 

2. Wystawcy powinni przygotować swoje stoiska w taki sposób i w takim czasie, aby osoby  odwiedzające Jarmark mogły zapoznać się z ofertą i dokonać transakcji z Wystawcami. 3. Montaż i wjazd na teren Jarmarku jest możliwy od godziny 7:00 i musi zostać  zakończony do godziny 9:00. 

§ 4 

Zasady udziału 

1. Wystawcy zainteresowani udziałem w Jarmarku Świątecznym powinni skontaktować się  telefonicznie z Organizatorem: Urząd Miejski w Łęcznej – tel. 81 535 86 04, celem rezerwacji  powierzchni handlowej. Udział wystawców w Jarmarku jest bezpłatny. Wymiary powierzchni handlowej: 3 m lub 6 m. 

2. Po dokonaniu rezerwacji należy w ciągu 24 godzin przesłać formularz zgłoszeniowy na  adres: promocja@um.leczna.pl W przypadku niewysłania formularza rezerwacja zostaje  anulowana. 

3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia dokona jego weryfikacji.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 02 kwietnia 2022 r. 

5. Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów. Dla wystawców możliwość zaparkowania pojazdów będzie w wyznaczonej strefie. 

6. Wystawca we własnym zakresie zapewnia oświetlenie stoiska, przedłużacze, stoliki  oraz krzesła do namiotu. 

7. Wystawca zobowiązany jest do przyozdobienia namiotu we własnym zakresie. 8. Wystawca nie może zajmować większej powierzchni niż zgłoszona w formularzu i ma  obowiązek obsługiwać stoisko w godzinach określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie. 

9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych, a także ponosi odpowiedzialność prawną za swój  asortyment.

10. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć jego osoby oraz asortymentu w ramach promocji wydarzenia. 

11. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca sprzedaży w estetycznym  i uporządkowanym stanie. Należy na bieżąco usuwać z miejsca handlowego i ciągów  komunikacyjnych odpady w tym pozostałe po montażu/demontażu oraz jego  zaopatrzeniu/wyposażeniu. 

12. Wystawca zobowiązany jest do poszanowania stoiska oraz dbania o mienie i dobre imię Organizatora oraz oddania stanowiska przydzielonego przez Organizatora w stanie takim,  w jakim go zastał. Wystawca odpowiada za braki i uszkodzenia miejsca handlowego, 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów. 

13. Organizator zapewnia dostęp do prądu i zastrzega sobie prawo do wyboru lokalizacji stoiska dla wystawcy, a przydzielona lokalizacja jest lokalizacją ostateczną. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu Wystawcy  spowodowane także czynami przestępczymi, niedozwolonymi oraz siłą wyższą np. pożarem,  eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu. 

15. W przypadku niestosowania się do ustaleń regulaminu Organizator może usunąć wystawcę z udziału w jarmarku. 

§ 5 

Zasady Covidowe 

1. Wszystkich wystawców obowiązują następujące zasady: 

• Obowiązkiem wystawcy jest udostępnianie klientom płynu do dezynfekcji rąk • Obowiązkiem wystawcy jest czyszczenie i dezynfekcja stoisk 

• Obowiązkiem wystawcy jest umieszczenie w widocznym miejscu zalaminowanej kartki A4 zawierającej zasady bezpieczeństwa COVID 

• Obowiązkiem wystawcy jest uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do żywności przez odwiedzających. Powyższe zasady dotyczą wszystkich stoisk. 

2. Udział w jarmarku jest jednoznaczny z deklaracją, iż w dniu wydarzenia Wystawca  nie miał kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID – 19, nie występują oraz nie  występowały w ciągu 

ostatnich 2 tygodni objawy infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle  gardła). 

Wystawca zobowiązuje się również do przekazania informacji Organizatorowi, gdyby  w trakcie wydarzenia nastąpiły zmiany w stanie zdrowia. 

3. Wszyscy Uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tj zachowania odstępu, dezynfekcji rąk itp.

Pliki