47. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Zapraszamy 

na pierwsze w tym roku eliminacje do centralnego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. 

Prezentacje  rozpocznie tradycyjnie Tarnogród, gdzie  w dniach 22 - 24 kwietnia 2022 r.  odbędzie się 47. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. 

Przypominamy, że czekamy na przedstawicieli 4 województw:

 • lubelskiego (część południowa),

 • mazowieckiego (część południowa),

 • podkarpackiego,

 • świętokrzyskiego. 

Wszelkie dostępne informacje:

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 

Rynek 18; 

23-400 Tarnogród  

tel. 84 689 70 21,  e-mail: tok.tarnogrod@wp.pl R E G U L A M I N   

CELE PROGRAMOWE 


 1. Upowszechnianie dorobku teatrów wiejskich przez: 

 • umożliwienie zespołom prezentacji poza lokalnym środowiskiem,

 •  promocję wartościowych przedstawień w placówkach i mediach, 

 •  tworzenie wspólnoty uczestników ruchu teatralnego.

 1.  Doskonalenie zespołów i instruktorów przez konfrontację dokonań oraz pomoc metodyczną (seminaria, warsztaty, konsultacje). 

 2.  Tworzenie dokumentacji teatrów wiejskich. 

 3.  Inspirowanie wiejskich teatrów: 

 • do umiejętnego korzystania z tradycyjnej kultury ludowej,

 • do poszukiwania wartościowego repertuaru, 

 • do podejmowania autorskich prób dramatopisarskich, 

 • do sięgania po różnorodne formy wypowiedzi scenicznej. 


      5. Tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów. ZASADY PROGRAMOWE 


 1. Sejmiki mają charakter n i e k o n k u r s o w y . Komisje Artystyczne mogą przyznawać nagrody za konkretne wartości artystyczne i poznawcze przedstawień.

 2.  Komisje Artystyczne powołuje główny organizator w porozumieniu z gospodarzami sejmików. Zadaniem Komisji jest: 

 • przeprowadzenie publicznych dyskusji metodycznych o przedstawieniach,

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych, 

 • napisanie r e c e n z j i prezentowanych widowisk do końcowego komunikatu i biuletynu,

 • proponowanie spektakli na sejmik centralny. 

 1. Zadaniem organizatorów i gospodarzy przeglądów jest stworzenie warunków do prezentacji widowisk oraz klimatu sprzyjającego wymianie opinii i podnoszeniu kompetencji. 

 2. Przed ogłoszeniem kolejnej edycji sejmików, główny organizator powołuje Radę Programową, która: 

 • jest organem doradczym w istotnych sprawach merytorycznych i organizacyjnych.

 • podejmuje decyzje o zaproszeniu zespołów na centralny Sejmik Teatrów Wsi Polskiej oraz VIII Festiwal ZWYKI w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana, 

 • przedstawia propozycje do założeń programowo-organizacyjnych następnej edycji sejmików. Pracom Rady przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego TKT. 


ZASADY ORGANIZACYJNE 

I

 1. Roczny kalendarz przeglądów sejmikowych ustala główny organizator w konsultacji z Radą Programową i gospodarzami sejmików. 

    W tym samym trybie dokonywane są zmiany terminów i modyfikacje formy organizacyjnej     sejmików.

II 

       1. Zgłoszenia – na adres właściwego gospodarza sejmiku – mogą przesyłać ośrodki kultury,     oddziały TKT, a także same zespoły teatralne. 

 1. Wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

 2. Zgłoszenie zespołu dziecięcego musi być uprzednio uzgodnione z gospodarzem sejmiku. 

 3. Organizatorzy sejmików mają prawo wprowadzenia akredytacji na częściowe pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia 

 4. Koszty podróży ponoszą zespoły lub patronujące im instytucje.

Galeria